Energimærkning af nybyggeri

Energimærkning af nybyggeri er helt anderledes end energimærkning af eksisterende bygninger. Her er det udelukkende en kontrol af, om byggeriet overholder de gældende lovkrav og byggetilladelsens energikrav. Alle nyopførte og opvarmede bygninger over 60 m², skal energimærkes, før byggemyndigheden kan udstede en ibrugtagningstilladelse.

Energimærkningen er en kontrol af energirammeberegningen, om bygning og energirammeberegning stemmer overens, og om tekniske installationer overholder de forskellige lovkrav. Derfor må det ikke være én og samme person, der både laver energirammeberegning og energimærkning.

Ved alt nybyggeri, hvor der er krav om energimærkning, skal der foreligge en energirammeberegning. Energiberegningen er en kompleks beregning af energibehovet til selve bygningsdriften. Her indregnes bl.a. varmetab gennem klimaskærm, solindfald og skygger på vinduer, luftskifte/tæthed, elforbrug til f.eks. cirkulationspumper og ventilationsanlæg, virkningsgrader på kedler og ventilationsanlæg, COP-værdi på varmepumper, belysning (kun erhvervsbygninger).

Før vi kan energimærke et nyt byggeri, skal vi bruge følgende:

  • Byggetilladelse
  • Opdateret XML-fil (energirammeberegning)
  • Situationsplan, plan-, snit- og facadetegninger (også gerne detaljer)
  • Beskrivelser af de forskellige konstruktioner
  • Ordrebekræftelse med energidata på døre, vinduer, ovenlys og porte
  • Indreguleringsrapport på eventuelt ventilationsanlæg
  • Evt. lysberegninger / belysningsplan (kun for erhverv)

Helhedsorienteret service

Vi anbefaler derfor, at vi kommer på banen ret tidligt i byggefasen, hvor vi gennemregner og kontrollerer energirammeberegningen, så vi fanger eventuelle fejl, mens de nemmest kan rettes. Kontrollen skal alligevel udføres i forbindelse med energimærkningen, så hvorfor vente…

Advarsel

Vær sikker på, at det er kvalificeret personel, der laver selve energirammeberegningen, da den danner grundlag for isoleringstykkelser, valg af installationer osv. Vi er desværre stødt på flere nybyggerier, hvor fatale fejl i energirammeberegningen har resulteret i, at bygningerne aldrig er blevet godkendte.  Ét forkert lille tal kan få enorme konsekvenser…

Læs mere om energimærkning af eksisterende bygninger